Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Besmette Stad

Lieke Marsman

Lieke Marsman geeft met 'Verlate kamervragen' een artistiek antwoord op 'Verlaten Forten' uit Paul van Ostaijens bundel Bezette Stad.
Door Lieke Marsman op 4 mei 2020
Tekst

Verlate kamervragen


een file van ambulances

bij Moskou

een lijkstoet van legerjeeps

bij Bergamo

van Guangzhou

tot Wisconsin

danst men

een macabere

macarena

op het balkon

dichter bij huis

het ritmische

zon

afstand

zon

afstand

zon

van een stralend voorjaar

dat wegdrijft

uit de greep

van onze dagelijkse routines

en ons achterlaat

met beurspagina’s
waarop grafieken
wortelschieten

de economie 

met z’n conjuncturen 

die het presenteert als wetmatigheden 

liet zich toch weer

verrassen 

door het oliebeleid 

van Saoedie-Arabië 

en een stekelig virus

het verschil

tussen lichamen

en kadavers

is het verschil

tussen uw opoe Lambertus

in huize Zonnerust

en de Bengalese kleermaker

die geen polyester badpakken
meer hoeft te naaien

bedankt voor uw diensten
maar de zomer

is al even verloren

als het culturele seizoen

in Moria sterft

een meisje

een klapperend tentdoek

als ventilator

terwijl ons beloofd was

dat de kinderen niet

zouden sterven

dit keer

de moraliteit, zeg je

is weer eens

ribbedebie
dankzij de realiteit 

van mondkapjes 9 euro

per stuk

booking.com

was er snel bij
KLM koppelde bonus

aan staatsteun

nog even

en op AirBnB
verschijnen 

de eerste schuilkelders

terwijl het ene

na het andere theater

omvalt, dat we hier later 

een serie

van gaan bingen

maar geen

toneelstuk van gaan zien

is inmiddels wel duidelijk

we dachten

dat liefde 

het belangrijkste 

in het leven was, blijkt

dat in leven blijven 

het belangrijkste 

in het leven is

is de minister bekend

met deze berichten

en bereid

om ze te bevestigen

in woord 

danwel decreet?


Deze bijdrage verscheen ook op de lage landen en werd vertaald naar het Engels en het Frans.

Translation by Paul Vincent

 

a tailback of ambulances

near Moscow

a cortège of army jeeps

near Bergamo

from Guangzhou

to Wisconsin

they’re dancing

a macabre

macarena

on the balcony

closer to home

the rhythmical

sun

distance

sun

distance

sun

of a brilliant spring

that floats away

out of the grip

of our daily routines

and leaves us

with the business pages

on which the graphs

take root

the economy

with its highs and lows

which it presents as patterns

was still surprised

again

by the oil policy

of Saudi Arabia

and a prickly virus

the difference

between bodies

and corpses

is the difference

between your granny Lambertus

in Sunny Rest Home

and the Bengali tailor

who is no longer required

to sew polyester swimsuits

thanks for your good work

but the summer

is just as lost

as the cultural season

in Moria a girl

dies

a flapping tent canvas

as a ventilator

though we had been promised

that children would not

die

this time

you say morality

is again

got lost

thanks to the reality

of surgical masks at 9 euros

apiece

booking.com

was quick off the mark

KLM linked bonuses

to state support

it won’t be long

before the first air-raid shelters

appear

on Airbnb

while one theatre

after another collapses

that we will

later see a video

series on them

but won’t go

to see a play of theirs

is in the meantime clear

we thought

that love

was the most important thing

in life, it turns out

staying alive is

is the most important thing

in life

is the minister familiar

with these reports

and prepared to confirm them

in word or by decree?

 

 

Traduction par Hans Hoebeke

 

une file d’ambulances

près de Moscou

un convoi funèbre de jeeps militaires

près de Bergame

du Guangdong

au Wisconsin

on danse

une macabre

macarena

et plus près

sur nos balcons

au rythme

soleil

distance

soleil

distance

soleil

d’un radieux printemps

qui s’éloigne doucement

de l’étau

de nos routines quotidiennes

et nous livre

aux pages boursières

où les graphiques

prolifèrent

l’économie

qui fait passer le conjoncturel

pour une loi cyclique

s’est de nouveau fait

surprendre

par la politique pétrolière

de l’Arabie saoudite

et par un virus épineux

d’une manière qu’Einstein & co

n’auraient pas tolérée dans leurs équations

la différence

entre des corps

et des CADAVREs

est la différence

entre papi Lambert

à la maison Bonrepos

et le tailleur bangladais

qui ne doit plus coudre

de maillots de bains en polyester

nous vous remercions pour vos services

mais l’été

est foutu

tout comme la saison culturelle

à Moria meurt

une petite fille

sous une toile de tente qui claque

en guise de respirateur

alors qu’on nous avait promis

que les enfants

ne mourraient pas

cette fois-ci

la morale, dis-tu

s’est de nouveau

carapatée

grâce à la réalité

à savoir des masques à 9 euros

la pièce

booking.com

a vite perçu le créneau

KLM a couplé des bonus

à une aide étatique

d’ici peu

on verra apparaître

sur Air B&B

les premiers abris souterrains

tandis que l’un après l’autre

s’écroulent les théâtres

on en fera plus tard

une série

à dévorer d’une traite

mais jamais

de pièce pour la scène

ça ne fait aucun doute

nous qui pensions

qu’il n’y avait rien de plus

important dans la vie

que l’amour, nous savons

maintenant que rester en vie

est la chose la plus importante

dans la vie

le ministre en est-il

informé

et prêt

à confirmer

en parole

et par décret ?

 

soleil

distance

soleil

distance

soleil

distance


Lieke Marsman leest voor:

 

© Simone Peek

Lieke Marsman

Lieke Marsman (1990, 's-Hertogenbosch) bracht in 2018 het werk De volgende scan duurt vijf minuten uit, een vurig pleidooi dat oproept om je heen te kijken en je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in een gepolariseerde samenleving; een aanklacht tegen kanker en het neoliberalisme.

 

Marsman debuteerde op jonge leeftijd met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Daarvoor won ze meteen de C. Buddingh-prijs, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en de Liegend Konijn Debuutprijs. Drie jaar later verscheen De eerste letter. In 2017 verscheen haar eerste roman: in Het tegenovergestelde van een mens vervlecht ze proza met poëzie en essayistiek in een stilistische zoektocht om een groot en actueel thema van deze tijd te kunnen belichten: klimaatverandering. In 2017 verscheen eveneens Man met hoed, een bundel verzameld werk, waarin ook vertalingen van haar hand zijn opgenomen. Lieke Marsman heeft ook een persoonlijke website, die ze naar eigen zeggen bijzonder slecht bijhoudt: www.liekemarsman.nl.

DIT INTERESSEERT JE VAST OOK:

Vertel het verder: